Styrelse och föräldraförening

Som förälder till ett barn på Malmen Montessori är du otroligt viktig. Självklart som förälder och förebild för ditt barn, men också för ditt barns verksamhet – på avdelning/klassnivå, insatser för utemiljön, arrangemang eller styrelsearbete. Förståelsen för montessori hos dig som förälder är viktig – för montessoris förhållningssätt kan inte bara ske i förskolan och skolan utan behöver finnas även hemma. Lyssna gärna på vår podcast Malmenpodden för tips på hur du kan använda dig av montessori som förälder hemma med ditt barn.

Frihet under ansvar
Vi vill stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter och ge frihet under ansvar. Ur den friheten kan självständighet utvecklas, den självständighet som sedan ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning. Ordning och struktur i miljön är en viktig förutsättning för inlärning och utgör en nödvändig ram för friheten. Ansvarskänsla för sig själv och andra är en del i grunden för montessoripedagogiken och för ett fungerande samhälle. Läs mer på 
Vad är montessori

Skillnad från kommunal verksamhet
Vi är en politiskt och religiöst obunden, icke vinstdrivande, föräldradriven verksamhet. En förutsättning för att vi ska kunna uppfylla vår vision för barnen är att föräldrarna tar sitt ansvar. Genom att bidra och engagera sig på olika sätt är vi goda förebilder för barnen och skapar en bättre verksamhet med mer resurser. 

Att ha sitt barn på en fristående skola skiljer sig från en kommunal skola eftersom föräldrarna driver verksamheten i en ideell föräldraförening – tillsammans med personalen. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag och barnomsorgsavgifter från familjerna, som följer kommunens taxa. 

Föreningen utser varje år en styrelse bland medlemmarna. Styrelsen är huvudman för skolan och har det övergripande ansvaret för drift och skötsel samt tillsätter skolchefen, som har det övergripande ansvaret för verksamheten tillsammans med rektor för skola och rektor för förskola. 

Styrelsearbete
På hösten varje år hålls föreningens årsstämma där styrelsen väljs. 
Är du intresserad av att vara med men har aldrig varit med i en styrelse innan? Inga problem, det lär du dig. Huvudsaken är att: 

– Du tycker att det är roligt och viktigt med föräldraengagemang i ett helhetsperspektiv för ditt barns verksamhet

– Du delar FN:s konvention om alla människors lika värde och rättigheter, läroplanen och montessoris värdegrund i både språk och handling

– Du bidrar med kompetens på ett professionellt, proaktivt och etiskt sätt 

Styrelsen träffas kvällstid ungefär nio gånger per år för diskutera och besluta kring olika saker som är på huvudmannanivå och viktiga för att barnens verksamhet ska fungera så bra som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan genom att maila valberedningen@malmen.com. Nya medlemmar väljs in under årsmötet i oktober. Vid val av styrelseledamot uppmärksammas särskilt ovanstående punkter.

Föräldraförening
Skolan följer kommunens regler och riktlinjer och 
styrs av skollagen och läroplanerna. Vi är medlemmar i Svenska Montessoriförbundet och Idéburen skola. Vi strävar varje år efter att auktorisera så stora delar som möjligt av vår verksamhet, enligt Svenska montessoriförbundets riktlinjer.

Varje familj som har betalat medlemsavgift är medlem i föreningen och blir automatiskt medlem i Svenska Montessoriförbundet och får då bland annat en prenumeration på Montessoritidningen. Du blir medlem i föräldraföreningen genom att betala medlemsavgiften som för närvarande är 450 kr/familj/år.

Föräldraengagemang
Ett konkret exempel på föräldraengagemang är att du som förälder hjälper till att städa ditt barns klassrum och kringområden några gånger per år. Föräldraarbetet gör att vi kan lägga mer resurser på t ex lärartäthet, en säkrare miljö och en rolig skolgård. Det visar också barnen att vi måste anstränga oss för att få det fint omkring oss. En viktig del i montessoripedagogiken är att miljön är inbjudande för att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Alla familjer är först och främst engagerade i och runt sitt, eller sina, barns grupp/klass. 

Ytterligare sätt att bidra är att vara med i föräldraföreningen, åka med på utflykt, vara föräldraombud (läs mer nedan), arbeta i styrelsen etc. Vi förväntar oss att alla gör något, utifrån sina förutsättningar, för barnens skull! 

Malmens fixardag/Sinnenas afton
En lördagsförmiddag per termin ordnar
styrelsen Malmens Fixardag. Då hjälps alla familjer åt att städa inomhus och utomhus. En gång per år anordnas Sinnenas afton av föräldraföreningen, vars syfte är att skapa gemenskap, få sinnliga upplevelser och ge högstadiet chans att samla in pengar till sina klassresor.

Föräldraombud
Ett annat exempel på föräldraengagemang är du även kan anmäla intresse för att vara föräldraombud för ditt barns avdelning/klass. Som föräldraombud är du länken mellan ditt barns avdelning/klass och styrelsen. I hela verksamheten är det cirka 70 föräldraombud som ansvarar för att:

– Samordna städlistor inför ditt barns klassrums månadsstäd samt inför Malmens fixardag/vecka. Som föräldraombud behöver du inte städa på månadsstädet. Här hittar du mallen inför månadsstädHär hittar du mallen inför Malmens fixardag/vecka.

– Samordna aktiviteter inför Sinnenas Afton enligt info på Schoolsoft.

– Främja gemenskapen i ditt barns avdelning/klass och får en budget för att anordna en social aktivitet för klassen.

Samordna betyder inte att ni måste göra allt själva. Ni kan och ska delegera uppgifter till de andra föräldrarna i föräldraföreningen. Uppdraget är inte betungande utan roligt!

Vi behöver minst två föräldraombud per avdelning/klass. Kommer inga anmälningar från frivilliga sker lottning. Se mer om vad det innebär i filmen här nedanför.

Vår vision
Genom montessori först och vart barn på sitt sätt
 skapar vi trygga, självständiga och nyfikna barn som har lust att lära sig. Och som har kunskaper – för livet.