Styrelse och föräldraförening

Som förälder till ett barn på Malmen Montessori är du otroligt viktig. Självklart som förälder och förebild för ditt barn, men också för ditt barns verksamhet – på klassnivå, insatser för utemiljö, arrangemang eller styrelsearbete. Förståelsen för montessori hos dig som förälder är viktig – för montessoris förhållningssätt kan inte bara ske i skolan. 

Vi vill stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter och ge frihet under ansvar. Ur den friheten kan självständighet utvecklas, den självständighet som sedan ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning. Ordning och struktur i miljön är en viktig förutsättning för inlärning och utgör en nödvändig ram för friheten. Ansvarskänsla för sig själv och andra är en del i grunden för montessoripedagogiken och för ett fungerande samhälle. Läs mer på Vad är montessori

 Att ha sitt barn på en fristående skola skiljer sig från en kommunal skola eftersom föräldrarna driver verksamheten i en ideell föräldraförening – tillsammans med personalen. Föreningen är huvudman för skolan och medlemmarna äger och ansvarar övergripande för verksamheten. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag och barnomsorgsavgifter från familjerna, som följer kommunens taxa.

Vi är en politiskt och religiöst obunden, icke vinstdrivande, föräldradriven skola. En förutsättning för att vi ska kunna uppfylla vår vision för barnen är att föräldrarna tar sitt ansvar. Genom att bidra och engagera sig på olika sätt är vi goda förebilder för barnen och skapar en bättre skola med mer resurser. 

Ett konkret exempel är att du som förälder hjälper till att städa i skolan några gånger per år. Föräldraarbetet gör att skolan kan lägga mer resurser på t ex lärartäthet, en säkrare skolmiljö och en rolig skolgård. Det visar också barnen att vi måste anstränga oss för att få det fint omkring sig. En viktig del i montessoripedagogiken är att miljön är inbjudande för att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. 

Ytterligare sätt att bidra är att vara med i föräldraföreningen, åka med på skolutflykt, vara föräldraombud, arbeta i styrelsen etc. Vi förväntar oss att alla gör något, utifrån sina förutsättningar, för barnens skull!

Skolan följer kommunens regler och riktlinjer, styrs av skollagen och läroplanerna. Vi är medlemmar i Svenska Montessoriförbundet och Idéburen skola. Vi strävar varje år efter att auktorisera så stora delar som möjligt av vår verksamhet, enligt Svenska montessoriförbundets riktlinjer.

Varje familj som har betalat medlemsavgift är medlem i föreningen och blir automatiskt medlem i Svenska Montessoriförbundet och får då bland annat en prenumeration på Montessoritidningen. Du blir medlem i föräldraföreningen genom att betala medlemsavgiften som för närvarande är 450 kr/familj/år.

Föreningen utser varje år en styrelse bland medlemmarna. Styrelsen har det övergripande ansvaret för drift och skötsel av skolan och tillsätter skolchefen, som har det övergripande ansvaret tillsammans med rektor för skola och rektor för förskola. På hösten varje år sammankallas till föreningens årsstämma och föreningens styrelse väljs. 

Alla familjer är först och främst engagerade i och runt sitt, eller sina, barns grupp/klass. Det innebär bl a att man sköter storstädning av klassrum och kringområden, som varje klass får tilldelat. Städning görs både i smågrupper, var tredje till fjärde vecka.  

En lördagsförmiddag per termin ordnar styrelsen Malmens Fixardag. Då hjälps alla familjer åt med att jobba på skolan. Inför fixardag får personalen och eleverna lämna önskemål om förbättringar och reparationer som de vill ska utföras på skolan, som småreparationer, målningsarbeten, storstädning – sådant som skolans personal inte hinner utföra i den dagliga verksamheten.

Det finns också ett föräldraforum, där du har möjlighet att engagera dig extra kring ditt barns skolgång. Vill du engagera dig ytterligare är du välkommen att anmäla ditt intresse för arbete i styrelsen för Malmen Montessori till valberedningen, kontaktuppgifter här. Vill du engagera dig mer i klassen kan du under ett eller flera år vara klassombud. Se mer om vad det innebär i filmen här nedanför.

Genom montessori först och vart barn på sitt sätt skapar vi trygga, självständiga och nyfikna barn som har lust att lära sig. Och som har kunskaper – för livet.