Montessori

DEN FÖRBEREDDA MILJÖN SKAPAR SJÄLVSTÄNDIGHET 

Montessori hela dagen är något vi arbetar efter. Det innebär att vi tillsammans med dig som vårdnadshavare arbetar utifrån montessori först – både hem och förskola/skola tänker tillsammans montessoriskt i barnets alla situationer under dagen. Det handlar om små detaljer, som att ge barnet några minuter extra på morgonen för att själv klä på sig kläder eller hälla upp mjölk, för att på så vis träna barnets självständighet. Då upplever barnet en helhet mellan förskola/skola och hem som blir begriplig och sammanhängande och på vis skapar vi tillsammans montessori hela dagen. Lyssna gärna på vår podcast Malmenpodden om våra pelare  för att få fler tips på hur du som vårdnadshavare kan tänka montessori hela dagen.

Vår montessoripedagogik utgår från Malmens montessoriska metod. Den har tre delar:

1. Malmens montessoriska bildningsplan –  formulerar hur våra montessoripedagoger kan hjälpa barn och elever på Malmen Montessori att växa och bli självständiga, på sitt sätt. Den beskriver i sin tur våra nycklar, måsten och sociala kursplan:

Malmens montessoriska nycklar – trivselregler och förväntningar för hur barn och elever på Malmen Montessori ska bete sig

Malmens montessoriska måsten – handlar om hur våra pedagoger arbetar samt hur miljön och undervisningen är utformad här hos oss.

Malmens sociala kursplan– beskriver konkreta exempel på hur vi ska vara mot varandra, både i vår verksamhet och i samhället.

Dessa mynnar ut i vår vision som också är en viktig del i vår värdegrund:

”Montessori först” är något vi vill att alla på Malmen Montessori ska uppleva. Det är ett förhållningssätt som ska prägla vår verksamhet. Vi ska alltid tänka ur ett montessoriperspektiv – först. Det betyder att montessori ska vara ett ledord i allt vi gör. Vi möter vart barn på sitt sätt. Barn ska ges möjlighet att hitta sin inre drivkraft och disciplin för att stärka sin vilja att lära och nå sin fulla potential. Genom montessori först och vart barn på sitt sätt skapar vi trygga, självständiga och nyfikna barn som har lust att lära sig. Barn med kunskaper – för livet. Alla barn är början på något stort.

2. Montessoriska kunskapsplanen 

3. Läroplanen

 Hos oss förekommer både individuellt arbete och arbete i grupp. Individualisering är inte samma sak som individuellt arbete. Individualisering innebär att barnet arbetar efter sina egna förutsättningar och i sin egen takt.

En viktig del i montessoripedagogiken är att miljön är inbjudande och tilltalande för att väcka barnens nyfikenhet, intresse och lust att lära. Den förberedda miljön ska bjuda in till aktiviteter av olika slag, där barnen tränar alla sinnen, och som stimulerar till rörelse, koordination och kreativitet.

Pedagogen förbereder miljön så att barnen kan vara fria att arbeta självständigt samtidigt som den ska svara mot deras behov. Ordning och struktur i miljön är en viktig förutsättning och utgör en nödvändig ram för den frihet som finns. En ram som också skapar trygghet. 

Montessorimaterialet är ett hjälpmedel som ska stimulera barnens sinnen och främja utvecklingen. Materialets uppbyggnad går från det konkreta till det abstrakta och är självrättande.

Det konkreta och praktiska materialet gör att barnet lär med sina sinnen och utvecklar på så vis minne, kunskap, språk, personlighet och sociala förmågor. Sinnesupplevelser är vägen till en djupare förståelse. Barnet övar upp skrivförmåga, språk, ordkänsla och grammatik med hjälp av det konkreta materialet. Så småningom har det förstått uppbyggnaden i matematik och kan då lösa abstrakta problem utan hjälpmedel.

Cylinderblocken är ett exempel på sådant material som tränar barnen på att se skillnader på olika dimensioner och förbättrar muskelkontrollen.

Som en del i våra montessoriska praktiska vardagsövningar turas eleverna om att duka borden i klassrummen. Det är en förberedelse inför att bli självständiga och även träning i att rå om sin miljö. 

 

De praktiska vardagsövningarna är en montessorisk princip där det praktiska lärandet övar barnets självständighet i vardagen, i allt från att dra upp en dragkedja till att hälla upp vatten i ett glas med en liten kanna.

Det sinnestränande materialet tränar barnens fem sinnen – lukt, smak, syn, hörsel och känsel. Barnet manipulerar – använder och testar sig fram med – det sensoriska materialet och förstår skillnader. Senare, när barnet blir äldre, kan det med hjälp av sina sinnen känna igen, använda och förstå materialet. 

I montessoripedagogiken går begreppen frihet och ansvar hand i hand. Barnets frihet ökar i takt med mognad och förmåga att ta ansvar. Skolan ska vara en plats där barnet känner sig trygg i att få lära av sina misstag.

På en montessoriskola är den sociala träningen en viktig förutsättning. Barnen har många tillfällen för social interaktion och det eftersträvas i hela verksamheten, exempelvis genom pedagogiskt drama eller arbeten där olika årskurser arbetar tillsammans. Vi har även social kursplan som alla på Malmen Montessori förväntas följa.

VANLIGA FRÅGOR

OM MONTESSORI

I vår montessoripedagogik stimulerar den förberedda miljön barnets lärande – miljön och materialet är pedagogen. Vi tänker alltid montessori först.

Vi drivs av en ideell föräldraförening. Föreningen äger och driver verksamheten. Du kan bland annat engagera dig såhär:

  • vara föräldraombud

  • vara med i en arbetsgrupp

  • arbeta i styrelsen 

Du blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgift.

Våra pedagoger är legitimerade pedagoger och har eller genomgår en montessoriutbildning.

En stor del av dagen består av arbetsstunder där barnen jobbar med frihet under ansvar.

Ja. Men det är viktigt att du som förälder engagerar dig i de åtaganden det innebär att med en föräldradriven skola. Även att förstå hur montessoripedagogiken fungerar för att på bästa sätt kunna stötta ditt barn i sin kunskapsutveckling.

Ja, det får de hos oss.