Så grundades montessori

SÅ grundades

MONTESSORI

 

Maria Montessori – montessoripedagogikens grundare

Maria Montessori är Italiens första kvinnliga läkare. Hon kom tidigt i kontakt med barn med utvecklingsstörning, som var intagna på Roms mentalsjukhus. För att ge barnen känslomässig och intellektuell stimulans utarbetade hon speciella pedagogiska metoder och material. 
Efter hand prövade hon även sina metoder på friska men socialt missgynnade barn från Roms slum, vilket gav stor framgång. Pedagogiken grundar sig på noggranna studier av barns utveckling och observationer av hur barn beter sig om miljön omkring dem och de vuxna i deras närhet underlättar barnens egna val av aktivitet och ger dem den tid de behöver för att genomföra den uppgift de valt. 
Maria Montessori kom bland annat fram till att barn i allmänhet är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att få pröva på och lära sig nya saker och att barn gärna upprepar en sysselsättning som fångat deras intresse.
 

EN DEL I MONTESSORIPEDAGOGIKEN

KOSMISKA PLANEN
– Allt har en särskild avsikt
– Alla har en särskild uppgift
– Alla har ett särskilt ansvar
– Alla delar hör ihop och bildar en helhet
– Hela världen i gemenskap
– Fred på jorden

 

Maria Montessori hade djup respekt för barnet och såg på utbildning som en hjälp till själva livet och framtiden.

 
 
 


Det är ur friheten självständigheten utvecklas – det ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning.

Maria Montessori betonade vikten av att hjälpa barnet i dess strävan efter självständighet. Det är den naturliga fortsättningen på frihetsbegreppet. 
Hon menade att det sker då barnet får hjälp att klara av saker och ting själv. Två tydliga exempel på hur detta successiva lärande ökar friheten och därmed självständigheten, är konsten att gå och konsten att tala.
Motorikens betydelse för barns utveckling är idag en självklarhet, grundad på forskning. Kroppen och intellektet är varandras förutsättningar och rörelse är en av grundstenarna till inlärning. 
Det är i rörelse som barnet utforskar omvärlden, samtidigt som det tränar motorik och koordination och uttrycker sin personlighet.
Det är mot bakgrund av denna kunskap – om hur barnet använder sin kropp och rörelser för sin inlärning – som skapat de konkreta och sinnestränande material som ingår i montessoripedagogiken.
Maria Montessori ville att alla barn skulle utveckla en förmåga att se hur allt hänger ihop, att se sammanhang i sin omvärld och utveckla en förståelse för helhetens betydelse och fredens nödvändighet. 

montessoris historia