Så grundades montessori

Vem var

MARIA MONTESSORI?

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med barn med utvecklingsstörning, som var intagna på Roms mentalsjukhus. För att ge barnen stimulans, både känslomässig och intellektuell, utarbetade hon speciella pedagogiska metoder och material. 
Efterhand prövade hon med stor framgång sina metoder också på friska men socialt missgynnade barn från Roms slum. 
Pedagogiken grundar sig på noggranna studier av barns utveckling och observationer av hur barn beter sig om miljön omkring dem och de vuxna i deras närhet underlättar barnens egna val av aktivitet och ger dem den tid de behöver för att genomföra den uppgift de valt. 
Maria Montessori kom bland annat fram till att barn i allmänhet är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att få pröva på och lära sig nya saker och att barn gärna upprepar en sysselsättning som fångat deras intresse.

Maria Montessori hade djup respekt för barnet och såg på utbildning som en hjälp till själva livet och framtiden.

En viktig del i montessoripedagogiken är att miljön är inbjudande och tilltalande för att väcka barnens nyfikenhet, intresse och lust att lära. Den förberedda miljön ska bjuda in till aktiviteter av olika slag, där barnen tränar alla sinnen, och som stimulerar till rörelse, koordination och kreativitet.
Pedagogen förbereder miljön så att barnen kan vara fria att arbeta självständigt samtidigt som den ska svara mot deras behov. Ordning och struktur i miljön är en viktig förutsättning och utgör en nödvändig ram för den frihet som finns. En ram som också skapar trygghet. 
Montessorimaterialet är ett hjälpmedel som ska stimulera barnens sinnen och främja utvecklingen. Materialets uppbyggnad går från det konkreta till det abstrakta och är självrättande.
I montessoripedagogiken går begreppen frihet och ansvar hand i hand. Barnets frihet ökar i takt med mognad och förmåga att ta ansvar. Skolan ska vara en plats där barnet känner sig trygg i att få lära av sina misstag.
På en montessoriskola är den sociala träningen en viktig förutsättning.
Barnen har många tillfällen för social interaktion och det eftersträvas i hela verksamheten, exempelvis genom pedagogiskt drama eller arbeten där olika årskurser arbetar tillsammans.
Hos oss förekommer både individuellt arbete och arbete i grupp. Individualisering är inte samma sak som individuellt arbete. Individualisering innebär att barnet arbetar efter sina egna förutsättningar och i sin egen takt. 
VAD BETYDER

FRIHET UNDER ANSVAR?

Det är ur friheten självständigheten utvecklas som sen ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning.

Maria Montessori betonade vikten av att hjälpa barnet i dess strävan efter självständighet. Det är den naturliga fortsättningen på frihetsbegreppet. 
Hon menade att det sker då barnet får hjälp att klara av saker och ting själv. Två tydliga exempel på hur detta successiva lärande ökar friheten och därmed självständigheten, är konsten att gå och konsten att tala.
Motorikens betydelse för barns utveckling är idag en självklarhet, grundad på forskning. Kroppen och intellektet är varandras förutsättningar och rörelse är en av grundstenarna till inlärning. 
Det är i rörelse som barnet utforskar omvärlden, samtidigt som det tränar motorik och koordination och uttrycker sin personlighet.
Det är mot bakgrund av denna kunskap – om hur barnet använder sin kropp och rörelser för sin inlärning – som skapat de konkreta och sinnestränande material som ingår i montessoripedagogiken.
Maria Montessori ville att alla barn skulle utveckla en förmåga att se hur allt hänger ihop, att se sammanhang i sin omvärld och utveckla en förståelse för helhetens betydelse och fredens nödvändighet. 
 DEN KOSMISKA PLANEN
Allt har en särskild avsikt.
Alla har en särskild uppgift.
Alla har ett särskilt ansvar.
Alla delar hör ihop och bildar en helhet.
Hela världen i gemenskap.
Fred på jorden.